De inhoud van deze pagina is niet van toepassing op de VS.

Voorwaarden van www.exemfoam.com

Deze Voorwaarden regelen

 • het gebruik van deze Applicatie, en,
 • elke andere gerelateerde overeenkomst of juridische relatie met de eigenaar

op een juridisch bindende manier. Woorden met een hoofdletter worden gedefinieerd in het desbetreffende specifieke deel van dit document.

De gebruiker moet dit document zorgvuldig lezen.  

Deze toepassing wordt verstrekt door:

ExEm Foam Inc.
424 Church Street
Suite 2000, kamer 2044
Nashville TN 37219

Contactpersoon eigenaar: contact@exem-foam.com

Wat de gebruiker in één oogopslag moet weten

 • Merk op dat sommige bepalingen in deze Voorwaarden alleen van toepassing kunnen zijn op bepaalde categorieën Gebruikers. Met name kunnen sommige bepalingen alleen van toepassing zijn op consumenten of op gebruikers die niet als consumenten kunnen worden aangemerkt. Dergelijke beperkingen worden altijd uitdrukkelijk vermeld in elke betrokken clausule. Bij gebreke van een dergelijke vermelding gelden de clausules voor alle Gebruikers.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Tenzij anders bepaald, zijn de in dit hoofdstuk beschreven gebruiksvoorwaarden in het algemeen van toepassing op het gebruik van deze Applicatie.

In specifieke scenario’s kunnen afzonderlijke of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden gelden, die in dergelijke gevallen aanvullend in dit document worden vermeld.

Door deze Applicatie te gebruiken, bevestigen Gebruikers te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Er zijn geen beperkingen voor gebruikers wat betreft consumenten of zakelijke gebruikers;

Inhoud van deze toepassing

Tenzij anders aangegeven of duidelijk herkenbaar, is alle op deze Applicatie beschikbare inhoud eigendom van of geleverd door de Eigenaar of diens licentiegevers.

De Eigenaar doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de op deze Applicatie aangeboden inhoud geen inbreuk maakt op toepasselijke wettelijke bepalingen of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk een dergelijk resultaat te bereiken.
In dergelijke gevallen, onverminderd de wettelijke prerogatieven van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om gerelateerde klachten bij voorkeur te melden via de contactgegevens in dit document.

Rechten met betrekking tot de inhoud van deze Applicatie – Alle rechten voorbehouden

De Eigenaar houdt en behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op deze inhoud.

Gebruikers mogen daarom dergelijke inhoud niet gebruiken op een manier die niet noodzakelijk of impliciet is voor een goed gebruik van de Dienst.

In het bijzonder, maar zonder beperking, mogen Gebruikers de op deze Applicatie beschikbare content niet kopiëren, downloaden, delen (buiten de hieronder vermelde grenzen), wijzigen, vertalen, transformeren, publiceren, verzenden, verkopen, in sublicentie geven, bewerken, overdragen/toewijzen aan derden of er afgeleide werken van maken, noch derden toestaan dit te doen via de Gebruiker of diens apparaat, zelfs zonder medeweten van de Gebruiker.

Voor zover uitdrukkelijk vermeld op deze Applicatie, mag de Gebruiker bepaalde via deze Applicatie beschikbare content downloaden, kopiëren en/of delen voor uitsluitend persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat de auteursrechtelijke vermeldingen en alle andere door de Eigenaar verlangde vermeldingen correct worden uitgevoerd.

Elke toepasselijke wettelijke beperking of uitzondering op het auteursrecht blijft onverlet.

Toegang tot externe middelen

Via deze Applicatie kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden verstrekt. Gebruikers erkennen en accepteren dat de Eigenaar geen controle heeft over dergelijke bronnen en daarom niet verantwoordelijk is voor de inhoud en beschikbaarheid ervan.

Voorwaarden die van toepassing zijn op door derden ter beschikking gestelde middelen, met inbegrip van voorwaarden die van toepassing zijn op de eventuele verlening van rechten op inhoud, vloeien voort uit de voorwaarden van elk van deze derden of, bij gebreke daarvan, uit het toepasselijke wettelijke recht.

Aanvaardbaar gebruik

Deze Applicatie en de Dienst mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van hetgeen waarvoor zij zijn bestemd, krachtens deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn er zelf verantwoordelijk voor dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst niet in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden.

Derhalve behoudt de Eigenaar zich het recht voor elke passende maatregel te nemen ter bescherming van zijn rechtmatige belangen, waaronder het ontzeggen van de toegang van Gebruikers tot deze Applicatie of de Dienst, het beëindigen van contracten, het rapporteren van wangedrag via deze Applicatie of de Dienst aan de bevoegde autoriteiten – zoals gerechtelijke of administratieve autoriteiten – wanneer Gebruikers zich bezighouden of worden verdacht zich bezig te houden met een van de volgende activiteiten:

 • wetten, voorschriften en/of deze Voorwaarden schenden;
 • inbreuk maken op de rechten van derden;
 • de rechtmatige belangen van de Eigenaar aanzienlijk schaden;
 • de Eigenaar of een derde partij beledigen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Australische gebruikers

Beperking van de aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden sluit garanties, voorwaarden, garanties, rechten of rechtsmiddelen uit die de Gebruiker kan hebben onder de Competition and Consumer Act 2010 (Cth) of enige soortgelijke wetgeving van een staat of territorium en die niet kunnen worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd (niet-uitsluitbaar recht). Voor zover wettelijk toegestaan, is onze aansprakelijkheid jegens de Gebruiker, met inbegrip van aansprakelijkheid voor een schending van een niet-uitsluitbaar recht en aansprakelijkheid die niet anderszins krachtens deze Gebruiksvoorwaarden is uitgesloten, naar eigen goeddunken beperkt tot het opnieuw uitvoeren van de diensten of de betaling van de kosten om de diensten opnieuw te laten leveren.

Gebruikers in de VS

Afwijzing van garanties

Deze Applicatie wordt uitsluitend verstrekt op een “as is” en “as available” basis. Het gebruik van de Dienst is op eigen risico van de Gebruikers. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst de Eigenaar uitdrukkelijk alle voorwaarden, verklaringen en garanties af – hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of het niet schenden van rechten van derden. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, door gebruiker verkregen van eigenaar of via de Dienst zal enige garantie doen ontstaan die hierin niet uitdrukkelijk is vermeld.

Zonder het voorgaande te beperken, garanderen de Eigenaar, zijn dochterondernemingen, filialen, licentiegevers, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers niet dat de inhoud nauwkeurig, betrouwbaar of correct is; dat de Dienst zal voldoen aan de vereisten van Gebruikers; dat de Dienst beschikbaar zal zijn op een bepaalde tijd of locatie, ononderbroken of veilig zal zijn; dat eventuele defecten of fouten zullen worden gecorrigeerd; of dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Het downloaden of anderszins verkrijgen van inhoud via het gebruik van de Dienst gebeurt op eigen risico van de gebruiker en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computersysteem of mobiele apparaat of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of het gebruik van de Dienst door de gebruiker.

De Eigenaar garandeert, onderschrijft, garandeert of aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een product of dienst geadverteerd of aangeboden door een derde partij via de Dienst of een hyperlink website of dienst, en de Eigenaar is geen partij in of controleert op geen enkele manier een transactie tussen Gebruikers en derde partij aanbieders van producten of diensten.

De Dienst kan ontoegankelijk worden of niet goed functioneren met de webbrowser, het mobiele apparaat en/of het besturingssysteem van Gebruikers. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vermeende of werkelijke schade die voortvloeit uit de inhoud, de werking of het gebruik van deze dienst.

De federale wetgeving, sommige staten en andere rechtsgebieden staan de uitsluiting en beperking van bepaalde impliciete garanties niet toe. De bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing op Gebruikers. Deze Overeenkomst geeft Gebruikers specifieke wettelijke rechten, en Gebruikers kunnen ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen. De disclaimers en uitsluitingen onder deze overeenkomst zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Beperking van de aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers in geen geval aansprakelijk voor

 • alle indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van, of de onmogelijkheid tot gebruik van, de Dienst; en
 • schade, verlies of letsel als gevolg van hacken, knoeien of andere ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst of Gebruikersaccount of de daarin opgenomen informatie;
 • eventuele fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden van de inhoud;
 • persoonlijk letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Dienst;
 • onbevoegde toegang tot of gebruik van de beveiligde servers van de Eigenaar en/of alle daarin opgeslagen persoonlijke informatie;
 • elke onderbreking of stopzetting van de transmissie naar of van de Dienst;
 • bugs, virussen, trojaanse paarden of dergelijke die naar of via de Dienst kunnen worden overgebracht;
 • eventuele fouten of weglatingen in de inhoud of voor enig verlies of schade geleden als gevolg van het gebruik van enige inhoud die geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld is via de Dienst; en/of
 • het lasterlijke, beledigende of illegale gedrag van een Gebruiker of derde partij. In geen geval zal de Eigenaar, en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers aansprakelijk zijn voor claims, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, schade, verliezen of kosten voor een bedrag dat hoger is dan het bedrag dat door Gebruiker aan de Eigenaar is betaald in de voorgaande 12 maanden, of de duur van deze overeenkomst tussen de Eigenaar en Gebruiker, indien dat korter is.

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing voor zover toegestaan door de wet in het toepasselijke rechtsgebied, ongeacht of de vermeende aansprakelijkheid is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis, zelfs als het bedrijf is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn op de Gebruiker. De voorwaarden geven Gebruiker specifieke wettelijke rechten, en Gebruiker kan ook andere rechten hebben die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen. De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid onder de voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.

Vrijwaring

De Gebruiker gaat ermee akkoord de Eigenaar en zijn dochterondernemingen, filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims of eisen, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten en uitgaven, die voortvloeien uit

 • Het gebruik van en de toegang tot de Dienst door de Gebruiker, met inbegrip van alle gegevens of inhoud die door de Gebruiker worden verzonden of ontvangen;
 • Schending door de gebruiker van deze voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending door de gebruiker van de verklaringen en garanties die in deze voorwaarden zijn opgenomen;
 • schending door de gebruiker van rechten van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht op privacy of intellectuele eigendomsrechten;
 • schending door de gebruiker van een wettelijke wet, regel of voorschrift;
 • alle inhoud die wordt ingediend vanaf de account van de Gebruiker, met inbegrip van toegang door derden met de unieke gebruikersnaam, het wachtwoord of een andere veiligheidsmaatregel van de Gebruiker, indien van toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, misleidende, valse of onjuiste informatie;
 • opzettelijk wangedrag van de gebruiker; of
 • wettelijke bepaling door Gebruiker of zijn filialen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners, leveranciers en werknemers voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gemeenschappelijke bepalingen

Geen verklaring van afstand

Het niet uitoefenen door de Eigenaar van enig recht of bepaling krachtens deze Voorwaarden vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. Geen enkele verklaring van afstand mag worden beschouwd als een verdere of voortdurende afstand van deze of enige andere voorwaarde.

Onderbreking van de dienst

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt de Eigenaar zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, en de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Binnen de grenzen van de wet kan de Eigenaar ook besluiten de Dienst op te schorten of volledig te beëindigen. Indien de Dienst wordt beëindigd, zal de Eigenaar samenwerken met Gebruikers om hen in staat te stellen Persoonsgegevens of informatie in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Bovendien is het mogelijk dat de Dienst niet beschikbaar is om redenen die buiten de redelijke controle van de Eigenaar vallen, zoals “overmacht” (bijv. arbeidsconflicten, infrastructurele storingen of stroomuitval, enz.)

Doorverkoop van diensten

Het is Gebruikers niet toegestaan enig deel van deze Applicatie en van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Eigenaar, die rechtstreeks of via een legitiem doorverkoopprogramma wordt verleend.

Privacybeleid

Voor meer informatie over het gebruik van hun Persoonsgegevens kunnen Gebruikers het privacybeleid van deze Applicatie raadplegen.

Intellectuele eigendomsrechten

Onverminderd enige meer specifieke bepaling van deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten en modelrechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van de Eigenaar of diens licentiegevers en onderworpen aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Alle handelsmerken – nominaal of figuratief – en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, illustraties, afbeeldingen of logo’s die in verband met deze Applicatie verschijnen, zijn en blijven het exclusieve eigendom van de Eigenaar of zijn licentiegevers en zijn onderworpen aan de bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten of internationale verdragen met betrekking tot intellectuele eigendom.

Wijzigingen van deze voorwaarden

De Eigenaar behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of anderszins aan te passen. In dergelijke gevallen zal de Eigenaar de Gebruiker op passende wijze informeren over deze wijzigingen.

Dergelijke wijzigingen zullen alleen de relatie met de Gebruiker voor de toekomst beïnvloeden.

Het voortgezette gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker de herziene Voorwaarden aanvaardt. Indien Gebruikers niet aan de wijzigingen gebonden wensen te zijn, dienen zij het gebruik van de Dienst te staken. Indien de herziene voorwaarden niet worden aanvaard, kunnen beide partijen de Overeenkomst beëindigen.

Voorafgaand aan de aanvaarding door de Gebruiker zal de toepasselijke vorige versie de relatie beheersen. De Gebruiker kan van de Eigenaar elke vorige versie verkrijgen.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zal de Eigenaar de datum vermelden waarop de gewijzigde Voorwaarden in werking zullen treden.

Overdracht van het contract

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen, toe te wijzen, te vervreemden door novatie of uit te besteden, rekening houdend met de legitieme belangen van de Gebruiker. Bepalingen betreffende wijzigingen van deze Voorwaarden zullen dienovereenkomstig van toepassing zijn.

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden op geen enkele wijze toewijzen of overdragen zonder schriftelijke toestemming van de Eigenaar.

Contacten

Alle communicatie met betrekking tot het gebruik van deze Applicatie moet worden verzonden via de in dit document vermelde contactgegevens.

Scheidbaarheid

Mocht een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht onder de toepasselijke wetgeving, dan heeft de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Gebruikers in de VS

Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden geïnterpreteerd, uitgelegd en hervormd in de mate die redelijkerwijs vereist is om deze geldig en afdwingbaar te maken en in overeenstemming met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Deze Voorwaarden vormen de gehele Overeenkomst tussen Gebruikers en de Eigenaar met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle andere communicatie, inclusief maar niet beperkt tot alle eerdere overeenkomsten, tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Deze Voorwaarden zullen worden afgedwongen voor zover de wet dat toestaat.

EU-gebruikers

Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt geacht, zullen de partijen hun best doen om op minnelijke wijze een overeenkomst te bereiken over geldige en afdwingbare bepalingen ter vervanging van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare delen.
Indien dit niet gebeurt, worden de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen vervangen door de toepasselijke wettelijke bepalingen, indien dit krachtens het toepasselijke recht is toegestaan of bepaald.

Onverminderd het bovenstaande zal de nietigheid, de ongeldigheid of de onmogelijkheid om een bepaalde bepaling van deze Voorwaarden ten uitvoer te leggen niet de gehele overeenkomst nietig maken, tenzij de geschrapte bepalingen essentieel zijn voor de overeenkomst, of van een zodanig belang dat de partijen de overeenkomst niet zouden hebben gesloten indien zij hadden geweten dat de bepaling niet geldig zou zijn, of in gevallen waarin de resterende bepalingen een onaanvaardbare hardheid voor een van de partijen met zich mee zouden brengen.

Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door het recht van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals bekendgemaakt in het desbetreffende deel van dit document, zonder rekening te houden met beginselen van conflictenrecht.

Uitzondering voor Europese consumenten

Ongeacht het bovenstaande zullen echter, indien de gebruiker een Europese consument is en zijn gewone verblijfplaats heeft in een land waar de wet in een hogere norm voor consumentenbescherming voorziet, deze hogere normen prevaleren.

Bevoegde rechtbank

De exclusieve bevoegdheid om te beslissen over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden ligt bij de rechtbanken van de plaats waar de Eigenaar is gevestigd, zoals weergegeven in de desbetreffende paragraaf van dit document.

Uitzondering voor Europese consumenten

Het bovenstaande is niet van toepassing op Gebruikers die als Europese Consumenten worden aangemerkt, noch op Consumenten die in Zwitserland, Noorwegen of IJsland zijn gevestigd.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Deze aanvraag (of deze aanvraag)

De eigenschap die de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst

Elke juridisch bindende of contractuele relatie tussen de Eigenaar en de Gebruiker, geregeld door deze Voorwaarden.

Zakelijke gebruiker

Elke gebruiker die niet als consument kan worden aangemerkt.

Europees (of Europa)

Van toepassing wanneer een gebruiker fysiek aanwezig is of zijn statutaire zetel binnen de EU heeft, ongeacht zijn nationaliteit.

Eigenaar (of wij)

Geeft de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon aan die deze Applicatie en/of de Dienst aan Gebruikers levert.

Dienst

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in deze Voorwaarden en op deze Applicatie.

Voorwaarden

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst zoals beschreven in dit document, met inbegrip van alle andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.

Gebruiker (of U)

Geeft elke natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die deze Applicatie gebruikt.

Consument

Elke Gebruiker die als natuurlijke persoon toegang heeft tot goederen of diensten voor persoonlijk gebruik, of meer in het algemeen, handelt voor doeleinden buiten zijn handel, bedrijf, ambacht of beroep.

Laatste update: 11 mei 2021

iubenda host deze inhoud en verzamelt alleen de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verstrekking ervan.

You are on the global website

Please note that not all products and services may be available in your country or region due to various legal and regulatory restrictions. To see content for you specific location, choos the relavant country of region below.

By clicking here you confirm that you work in healthcare.

.