De inhoud van deze pagina is niet van toepassing op de VS.

Volledig privacybeleid van www.exemfoam.com

Deze Applicatie verzamelt enkele Persoonsgegevens van haar Gebruik

Dit document bevat een gedeelte dat gewijd is aan Californische consumenten en hun privacyrechten.

Dit document bevat een hoofdstuk over consumenten in Virginia en hun privacyrechten.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met de printopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en gegevensbeheerder

ExEm Foam Inc.
424 Church Street
Suite 2000, kamer 2044
Nashville TN 37219

Contactpersoon eigenaar: contact@exem-foam.com

Soorten verzamelde gegevens

Tot de soorten Persoonsgegevens die deze Applicatie zelf of via derden verzamelt, behoren: voornaam; achternaam; telefoonnummer; e-mailadres; bedrijfsnaam; staat; verschillende soorten Gegevens; postcode; Tracker; Gebruiksgegevens.

Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke verklarende teksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en kan het niet verstrekken van deze Gegevens het voor deze Applicatie onmogelijk maken haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek vermeldt dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij deze Gegevens niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies – of van andere trackinginstrumenten – door deze Applicatie of door de eigenaars van door deze Applicatie gebruikte diensten van derden dient het doel de door de Gebruiker gewenste Dienst te leveren, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de gegevens

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevens worden verwerkt met behulp van computers en/of IT-instrumenten, volgens organisatorische procedures en modaliteiten die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten verantwoordelijken, betrokken bij de werking van deze Applicatie (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postdragers, hosting providers, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar als Gegevensverwerkers zijn aangewezen. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd.

De Eigenaar mag Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken indien een van de volgende zaken van toepassing is:

 • Gebruikers hebben hun toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Volgens sommige wetgevingen mag de Eigenaar Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen deze verwerking (“opt-out”), zonder zich te hoeven beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar is onderworpen;
 • de verwerking houdt verband met een taak van algemeen belang of met de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van een derde.

In elk geval zal de Eigenaar graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag die van toepassing is op de verwerking te verduidelijken, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een overeenkomst aan te gaan.

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen de gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgebracht. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen Gebruikers de sectie met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

De gebruikers hebben ook het recht kennis te nemen van de rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun gegevens te beschermen.

Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer informatie inwinnen door de relevante secties van dit document te raadplegen of inlichtingen inwinnen bij de Eigenaar via de informatie in het contactgedeelte.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.

Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker, worden bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar mag Persoonsgegevens langer bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kunnen het recht van toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaringstermijn.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens over de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, zijn wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op verzoeken om handhaving, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadaardige of frauduleuze activiteiten op te sporen, alsmede het volgende: Contact opnemen met de Gebruiker, Analytics, Beheer van de Gebruikersdatabase en Beheer van contacten en verzending van berichten.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker de rubriek “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

e diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker te volgen.

Google Analytics met geanonimiseerde IP (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door het inkorten van IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en ingekort binnen de VS.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out.

Categorie van verzamelde persoonsgegevens volgens de CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt:

 • een verkoop volgens de VCDPA

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics is een analysedienst van HubSpot, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out.

Categorie van verzamelde persoonsgegevens volgens de CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt:

 • een verkoop overeenkomstig de CCPA en de VCDPA

Contactformulier (deze toepassing)

Door het contactformulier met zijn gegevens in te vullen, machtigt de Gebruiker deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken voor het beantwoorden van verzoeken om informatie, prijsopgaven of andere verzoeken zoals aangegeven in de kop van het formulier.

Verwerkte persoonsgegevens: bedrijfsnaam; e-mailadres; voornaam; achternaam; telefoonnummer; staat; verschillende soorten gegevens; postcode.

Categorie persoonsgegevens die volgens de CCPA worden verzameld: identificatiegegevens; commerciële informatie; internetinformatie.

Deze verwerking vormt:

 • een verkoop volgens de VCDPA

Dit type dienst maakt het mogelijk een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactinformatie te beheren om met de Gebruiker te communiceren.
Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht door de gebruiker werd bekeken, en wanneer de gebruiker met het bericht interageerde, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

HubSpot E-mail (HubSpot, Inc.)

HubSpot Email is een service voor het beheer van e-mailadressen en het verzenden van berichten, geleverd door HubSpot, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Categorie van volgens de CCPA verzamelde persoonsgegevens: identificatiegegevens; internetinformatie.

Deze verwerking vormt:

 • een verkoop volgens de VCDPA
 • een verdeling volgens de CCPA
 • gerichte reclame volgens de VCDPA

Dit type dienst stelt de Eigenaar in staat gebruikersprofielen op te stellen op basis van een e-mailadres, een persoonsnaam of andere informatie die de Gebruiker aan deze Applicatie verstrekt, alsmede de activiteiten van de Gebruiker te volgen via analysefuncties. Deze Persoonsgegevens kunnen ook worden gekoppeld aan openbaar beschikbare informatie over de Gebruiker (zoals profielen van sociale netwerken) en worden gebruikt om privéprofielen op te bouwen die de Eigenaar kan weergeven en gebruiken om deze Applicatie te verbeteren.
Sommige van deze diensten kunnen ook het verzenden van getimede berichten aan de Gebruiker mogelijk maken, zoals e-mails op basis van specifieke acties die op deze Applicatie worden uitgevoerd.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM is een door HubSpot, Inc. aangeboden dienst voor het beheer van gebruikersdatabases.

Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; telefoonnummer; diverse soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Categorie van volgens de CCPA verzamelde persoonsgegevens: identificatiegegevens; internetinformatie.

Deze verwerking vormt:

 • een verkoop overeenkomstig de VCDPA

HubSpot Lead Management (HubSpot, Inc.)

HubSpot Lead Management is een door HubSpot, Inc. aangeboden service voor het beheer van gebruikersdatabases.

Verwerkte persoonsgegevens: verschillende soorten gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid.

Categorie van verzamelde persoonsgegevens volgens de CCPA: internetinformatie.

Deze verwerking vormt:

 • een verkoop volgens de VCDPA

De rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun door de Eigenaar verwerkte gegevens.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • hun toestemming te allen tijde intrekken. Gebruikers hebben het recht hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens. Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens indien de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Verdere details worden verstrekt in het specifieke deel hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht te vernemen of gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te verkrijgen van de gegevens die worden verwerkt.
 • Controleren en corrigeren. De gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te controleren en te vragen dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • de verwerking van hun gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van hun gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun gegevens niet verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan.
 • hun Persoonsgegevens laten wissen of anderszins verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om hun gegevens bij de Eigenaar te laten wissen.
 • Hun gegevens ontvangen en laten overdragen aan een andere controleur. De gebruikers hebben het recht hun gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien dit technisch mogelijk is, zonder enige belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te doen toekomen. Deze bepaling is van toepassing voor zover de gegevens langs geautomatiseerde weg worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, op een contract waarvan de gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.
 • Dien een klacht in. Gebruikers hebben het recht om een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen deze verwerking door een met hun specifieke situatie verband houdende reden aan te voeren om het bezwaar te rechtvaardigen.

Gebruikers moeten echter weten dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing doeleinden, zij te allen tijde bezwaar kunnen maken tegen die verwerking, zonder daarvoor enige rechtvaardiging te hoeven geven. Om te weten te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Verzoeken tot uitoefening van gebruikersrechten kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden ingewilligd en zullen zo spoedig mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden behandeld.

Deze Applicatie maakt gebruik van Trackers. Voor meer informatie kan de gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.

Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar worden gebruikt voor juridische doeleinden in de rechtbank of in de fasen die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Applicatie of de daaraan gerelateerde Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar op verzoek van overheidsinstanties verplicht kan worden persoonsgegevens bekend te maken.

Naast de informatie in dit privacybeleid kan deze Applicatie de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Applicatie en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die interactie met deze Applicatie registreren (Systeemlogboeken) of voor dit doel andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde aan de Eigenaar worden gevraagd. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Deze Applicatie ondersteunt geen “Do Not Track” verzoeken.
Om na te gaan of de door haar gebruikte diensten van derden de “Do Not Track”-verzoeken honoreren, kunt u hun privacybeleid lezen.

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door haar Gebruikers op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie op de hoogte te stellen en/of – voor zover technisch en wettelijk haalbaar – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactinformatie waarover de Eigenaar beschikt. Het wordt sterk aanbevolen deze pagina regelmatig te controleren, waarbij de datum van de laatste wijziging onderaan wordt vermeld.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden verricht, vraagt de Eigenaar, indien nodig, de Gebruiker om nieuwe toestemming.

Informatie voor Californische consumenten

Dit deel van het document integreert met en vult de informatie in de rest van het privacybeleid aan en wordt verstrekt door de onderneming die deze Applicatie beheert en, indien van toepassing, haar moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (in deze paragraaf gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle Gebruikers (Gebruikers worden hieronder kortweg aangeduid als “u”, “uw”, “uw”), die consumenten zijn die woonachtig zijn in de staat Californië, Verenigde Staten van Amerika, volgens de “California Consumer Privacy Act van 2018” (de “CCPA”), zoals bijgewerkt door de “California Privacy Rights Act” (de “CPRA”) en latere verordeningen. Voor dergelijke consumenten hebben deze bepalingen voorrang op alle andere eventueel afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term “persoonlijke informatie” gebruikt zoals gedefinieerd in de California Consumer Privacy Act (CCPA/CPRA).

Bericht bij afhaling

Categorieën van verzamelde, gebruikte, verkochte of gedeelde persoonsgegevens

In dit gedeelte vatten wij de categorieën van persoonsgegevens samen die wij hebben verzameld, gebruikt, verkocht of gedeeld en de doeleinden daarvan. U kunt deze activiteiten in detail lezen in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document.

Informatie die wij verzamelen: de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzameld: identificatiegegevens, commerciële informatie en internetinformatie.

Wij verzamelen geen gevoelige persoonlijke informatie.

Wij zullen geen aanvullende categorieën van persoonsgegevens verzamelen zonder u daarvan in kennis te stellen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om de operationele werking van deze Applicatie en functies daarvan mogelijk te maken (“zakelijke doeleinden”). In dergelijke gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt op een wijze die noodzakelijk en evenredig is met het zakelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, en strikt binnen de grenzen van verenigbare operationele doeleinden.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook om andere redenen gebruiken, zoals voor commerciële doeleinden (zoals aangegeven in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document), alsook om de wet na te leven en onze rechten te verdedigen voor de bevoegde autoriteiten wanneer onze rechten en belangen worden bedreigd of wij daadwerkelijk schade lijden.

Zonder uw toestemming verwerken wij uw gegevens niet voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Tenzij anders vermeld in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens”, bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor het doel of de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

Hoe we informatie verzamelen: wat zijn de bronnen van de persoonlijke informatie die we verzamelen?

Wij verzamelen de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens, direct of indirect, van u wanneer u deze Applicatie gebruikt.

U verstrekt bijvoorbeeld rechtstreeks uw persoonsgegevens wanneer u verzoeken indient via formulieren op deze Applicatie. U verstrekt ook indirect persoonsgegevens wanneer u door deze Applicatie navigeert, aangezien persoonsgegevens over u automatisch worden waargenomen en verzameld.

Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen van derden die met ons samenwerken in verband met de Dienst of met het functioneren van deze Applicatie en functies daarvan.

Hoe we de informatie die we verzamelen gebruiken: bekendmaking van uw persoonlijke informatie aan derden voor een zakelijk doel

Voor onze doeleinden betekent het woord “derde” een persoon die niet een van de volgende is: een dienstverlener of een contractant, zoals gedefinieerd in de CCPA.

Wij maken uw persoonsgegevens bekend aan de derden die in detail worden genoemd in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document. Deze derden zijn gegroepeerd en gecategoriseerd in overeenstemming met de verschillende doeleinden van de verwerking.

Verkoop of delen van uw persoonlijke informatie

Voor onze doeleinden betekent het woord “verkoop” elke “verkoop, verhuur, vrijgave, bekendmaking, verspreiding, beschikbaarstelling, overdracht of anderszins mondelinge, schriftelijke of elektronische mededeling van de persoonsgegevens van een consument door het bedrijf aan een derde, tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding“, zoals gedefinieerd door de CCPA.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een verkoop kan plaatsvinden wanneer een applicatie advertenties laat zien, of statistische analyses maakt van het verkeer of de views, of gewoon omdat het gebruik maakt van tools zoals plugins voor sociale netwerken en dergelijke.

Voor onze doeleinden betekent het woord “delen” elk “delen, verhuren, vrijgeven, bekendmaken, verspreiden, beschikbaar stellen, overdragen of anderszins mondeling, schriftelijk, elektronisch of op andere wijze meedelen van de persoonsgegevens van een consument door het bedrijf aan een derde voor cross-context gedragsreclame, al dan niet tegen geldelijke of andere waardevolle vergoeding, met inbegrip van transacties tussen een bedrijf en een derde voor cross-context gedragsreclame ten behoeve van een bedrijf waarbij geen geld wordt uitgewisseld”, zoals gedefinieerd door de CCPA.
De uitwisseling van persoonlijke informatie met een dienstverlener op grond van een schriftelijk contract dat voldoet aan de vereisten van de CCPA, vormt geen verkoop of uitwisseling van uw persoonlijke informatie.

Uw recht om af te zien van de verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie en hoe u dit recht kunt uitoefenen.

Wij verkopen of delen uw persoonsgegevens met de derde partijen die in detail zijn opgesomd in het deel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document. Deze derden zijn gegroepeerd en gecategoriseerd in overeenstemming met de verschillende verwerkingsdoeleinden.

U hebt het recht om af te zien van de verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie. Dit betekent dat wanneer u ons verzoekt om te stoppen met het verkopen of delen van uw persoonlijke informatie, wij ons aan uw verzoek zullen houden.
Dergelijke verzoeken kunnen vrij worden gedaan, op elk moment, zonder dat er een verifieerbaar verzoek wordt ingediend.
Om uw recht op opt-out volledig uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.
Voor een vereenvoudigde opt-out methode kunt u ook gebruik maken van de link voor privacykeuzes op deze Applicatie.

Als u verzoeken wilt indienen om af te zien van de verkoop of het delen van persoonlijke informatie via een door de gebruiker ingeschakeld wereldwijd privacybeheer, zoals het Global Privacy Control (“GPC“), staat het u vrij dit te doen en wij zullen een dergelijk verzoek inwilligen. De GPC bestaat uit een instelling of extensie in de browser of het mobiele apparaat en fungeert als een mechanisme waarmee websites kunnen aangeven dat zij het GPC-signaal ondersteunen. Als u GPC wilt gebruiken, kunt u het downloaden en inschakelen via een deelnemende browser of browserextensie. Meer informatie over het downloaden van GPC is hier beschikbaar.

Wij gebruiken alle persoonlijke informatie die van u wordt verzameld in verband met de indiening van uw opt-out verzoek uitsluitend om aan het opt-out verzoek te voldoen.

Wanneer u zich heeft afgemeld, moeten wij ten minste 12 maanden wachten voordat wij u vragen of u van gedachten bent veranderd.

Uw privacyrechten volgens de California Consumer Privacy Act en hoe u die kunt uitoefenen

Het recht op toegang tot persoonsgegevens: het recht op kennisneming en op overdraagbaarheid

U heeft het recht om te vragen dat wij aan u bekendmaken:

 • de categorieën van persoonlijke informatie die wij over u verzamelen;
 • de bronnen waaruit de persoonsgegevens worden verzameld;
 • de doeleinden waarvoor wij uw informatie gebruiken;
 • aan wie wij dergelijke informatie bekendmaken;
 • de specifieke persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.

U hebt ook het recht om te weten welke persoonlijke informatie wordt verkocht of gedeeld en aan wie. In het bijzonder hebt u het recht om twee afzonderlijke lijsten van ons op te vragen waarin wij bekendmaken:

 • de categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verkocht of gedeeld en de categorieën derden aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht of gedeeld;
 • de categorieën van persoonsgegevens die wij over u hebben bekendgemaakt voor een zakelijk doel en de categorieën van personen aan wie zij voor een zakelijk doel zijn bekendgemaakt.

De hierboven beschreven openbaarmaking is beperkt tot de persoonsgegevens die in de afgelopen 12 maanden zijn verzameld of gebruikt.

Indien wij ons antwoord langs elektronische weg verstrekken, zal de bijgevoegde informatie “overdraagbaar” zijn, d.w.z. in een gemakkelijk bruikbaar formaat dat u in staat stelt de informatie ongehinderd aan een andere entiteit door te geven – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.

Het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen

U hebt het recht te verzoeken dat wij uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens de door de wet vastgestelde uitzonderingen (zoals, maar niet beperkt tot, wanneer de informatie wordt gebruikt om fouten in deze Applicatie vast te stellen en te herstellen, om veiligheidsincidenten op te sporen en bescherming te bieden tegen frauduleuze of illegale activiteiten, om bepaalde rechten uit te oefenen, enz.)

Als er geen wettelijke uitzondering van toepassing is, zullen wij, als gevolg van de uitoefening van uw recht, uw persoonsgegevens wissen en al onze dienstverleners en alle derden aan wie wij de persoonsgegevens hebben verkocht of gedeeld, hiervan in kennis stellen – mits dit technisch mogelijk is en geen onevenredige inspanning vergt.

Het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens

U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonlijke informatie die wij over u bijhouden te corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonlijke informatie en de doeleinden van de verwerking van de persoonlijke informatie.

Het recht om af te zien van de verkoop of het delen van persoonlijke informatie en om het gebruik van uw gevoelige persoonlijke informatie te beperken

U hebt het recht om af te zien van de verkoop of het delen van uw persoonlijke informatie. U hebt ook het recht om ons te verzoeken het gebruik of de openbaarmaking van uw gevoelige persoonlijke gegevens te beperken.

Het recht op geen represailles na een opt-out of de uitoefening van andere rechten (het recht op non-discriminatie)

Wij zullen u niet discrimineren omdat u uw rechten onder de CCPA uitoefent. Dit betekent dat wij u niet zullen discrimineren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het weigeren van goederen of diensten, u een andere prijs aanrekenen, of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten leveren alleen omdat u uw privacyrechten als consument heeft uitgeoefend.

Als u echter weigert om uw persoonlijke informatie aan ons te verstrekken of ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen of te stoppen met de verkoop ervan, en die persoonlijke informatie of verkoop is noodzakelijk voor ons om u goederen of diensten te leveren, kunnen wij die transactie mogelijk niet voltooien.

Voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij u promoties, kortingen en andere aanbiedingen doen in ruil voor het verzamelen, bewaren of verkopen van uw persoonlijke gegevens, mits de aangeboden financiële prikkel in redelijke verhouding staat tot de waarde van uw persoonlijke gegevens.

Hoe uw rechten uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verifieerbare verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de gegevens in dit document.

Om uw verzoek te kunnen beantwoorden, is het noodzakelijk dat wij weten wie u bent. Daarom kunt u de bovenstaande rechten alleen uitoefenen door een verifieerbaar verzoek in te dienen dat:

 • voldoende informatie verstrekken die ons in staat stelt redelijkerwijs na te gaan of u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld of een gemachtigde vertegenwoordiger;
 • uw verzoek zo gedetailleerd beschrijven dat wij het goed kunnen begrijpen, beoordelen en beantwoorden.

Wij zullen niet ingaan op een verzoek als wij uw identiteit niet kunnen verifiëren en dus niet kunnen bevestigen dat de persoonlijke informatie in ons bezit daadwerkelijk op u betrekking heeft.

Voor een controleerbaar verzoek van consumenten hoeft u geen account bij ons aan te maken. Wij zullen alle persoonlijke informatie die van u wordt verzameld in verband met de verificatie van uw verzoek uitsluitend gebruiken voor verificatiedoeleinden en zullen de persoonlijke informatie niet verder bekendmaken, niet langer bewaren dan nodig is voor verificatiedoeleinden of gebruiken voor niet-gerelateerde doeleinden.

Als u niet persoonlijk een verifieerbaar verzoek kunt indienen, kunt u een persoon die bij de California Secretary of State geregistreerd staat, machtigen om namens u te handelen.

Als u een volwassene bent, kunt u een verifieerbaar verzoek indienen namens een minderjarige die onder uw ouderlijk gezag staat.

U kunt maximaal 2 verzoeken over een periode van 12 maanden indienen.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij zullen de ontvangst van uw verifieerbare verzoek binnen 10 dagen bevestigen en informatie verstrekken over hoe wij uw verzoek zullen behandelen.

Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek reageren. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u uitleggen waarom en hoeveel meer tijd we nodig hebben. Houd er rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren om aan uw verzoek te voldoen.

Onze openbaarmaking(en) heeft/hebben betrekking op de voorafgaande periode van 12 maanden. Alleen met betrekking tot persoonsgegevens die op of na 1 januari 2022 zijn verzameld, hebt u het recht om te verzoeken dat wij gegevens na de periode van 12 maanden openbaar maken, en wij zullen deze aan u verstrekken, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning zou vergen.

Als wij uw verzoek afwijzen, zullen wij u de redenen voor onze afwijzing uitleggen.

Wij brengen geen kosten in rekening om uw verifieerbare verzoek te verwerken of te beantwoorden, tenzij een dergelijk verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is. In dergelijke gevallen kunnen wij een redelijke vergoeding vragen of weigeren op het verzoek in te gaan. In beide gevallen zullen wij onze keuzes meedelen en de redenen daarvoor toelichten

Informatie voor consumenten in Virginia

Dit deel van het document integreert met en vult de informatie in de rest van het privacybeleid aan en wordt verstrekt door de beheerder van deze Applicatie en, in voorkomend geval, haar moederbedrijven, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (in deze paragraaf gezamenlijk aangeduid als “wij”, “ons”, “onze”).

De bepalingen in deze sectie zijn van toepassing op alle Gebruikers (Gebruikers worden hieronder kortweg aangeduid als “u”, “uw”, “uw”), die consumenten zijn die woonachtig zijn in de Commonwealth of Virginia, volgens de “Virginia Consumer Data Protection Act” (de “VCDPA”), en voor deze consumenten hebben deze bepalingen voorrang op alle andere eventueel afwijkende of tegenstrijdige bepalingen in het privacybeleid.

In dit deel van het document wordt de term “persoonsgegevens” gebruikt zoals gedefinieerd in de VCDPA.

Categorieën verwerkte persoonsgegevens

In dit gedeelte vatten wij de categorieën persoonsgegevens samen die wij hebben verwerkt en de doeleinden daarvan. U kunt deze activiteiten in detail lezen in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document.

Categorieën van persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij hebben de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld: identificatiegegevens, commerciële informatie en internetinformatie.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens.

Wij zullen geen aanvullende categorieën van persoonsgegevens verzamelen zonder u daarvan in kennis te stellen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Als u wilt weten waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u de hoofdstukken “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” en “De doeleinden van de verwerking” in dit document lezen.

Zonder uw toestemming verwerken wij uw gegevens niet voor onverwachte doeleinden, of voor doeleinden die onverenigbaar zijn met de oorspronkelijk bekendgemaakte doeleinden.
U kunt deze toestemming te allen tijde geven, weigeren of intrekken via de contactgegevens in dit document.

Hoe wij de verzamelde gegevens gebruiken: delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met de derden die in detail worden genoemd in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document. Deze derden worden gegroepeerd en gecategoriseerd overeenkomstig de verschillende doeleinden van de verwerking.
Voor onze doeleinden betekent het woord “derde” “een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie dan de consument, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker of een met de verwerker of de voor de verwerking verantwoordelijke verbonden onderneming”, zoals gedefinieerd in de VCDPA.

Verkoop van uw persoonlijke gegevens

Voor onze doeleinden betekent het woord “verkoop” elke “uitwisseling van persoonsgegevens onder bezwarende titel door ons aan een derde” zoals gedefinieerd in de VCDPA.
Merk op dat volgens de VCDPA de verstrekking van persoonsgegevens aan een verwerker die namens een voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, geen verkoop is.
Zoals gespecificeerd in het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” van dit document, kan ons gebruik van uw persoonsgegevens worden beschouwd als een verkoop in het kader van de VCDPA.

Uw recht om af te zien van de verkoop van uw persoonsgegevens en hoe u dit recht kunt uitoefenen

U heeft het recht om af te zien van de verkoop van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wanneer u ons verzoekt uw gegevens niet langer te verkopen, wij uw verzoek zullen honoreren. Om uw recht op opt-out volledig uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Wij gebruiken alle persoonsgegevens die van u worden verzameld in verband met de indiening van uw opt-out verzoek uitsluitend om aan het verzoek te voldoen.

Verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame

Voor onze doeleinden betekent het woord “gerichte reclame” “het tonen van advertenties aan u waarbij de advertentie wordt geselecteerd op basis van persoonlijke gegevens die zijn verkregen uit uw activiteiten in de tijd en op niet-gelieerde websites of online toepassingen om uw voorkeuren of interesses te voorspellen”, zoals gedefinieerd door de VCDPA.

Voor meer details over de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclamedoeleinden kunt u het gedeelte “Gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens” in dit document lezen.

Uw recht om af te zien van de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame en hoe u dit recht kunt uitoefenen.

U hebt het recht om af te zien van de verwerking van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame. Dit betekent dat wanneer u ons vraagt om uw gegevens niet langer te verwerken voor gerichte reclame, wij aan uw verzoek zullen voldoen. Om uw recht op opt-out volledig uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens in dit document.

Wij gebruiken alle persoonsgegevens die van u worden verzameld in verband met de indiening van uw opt-out verzoek uitsluitend om aan het opt-out verzoek te voldoen.

Uw privacyrechten volgens de Virginia Consumer Data Protection Act en hoe u die kunt uitoefenen

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte gegevens. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen:

 • toegang tot persoonsgegevens: het recht om te weten. U hebt het recht om te vragen dat wij bevestigen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken. U hebt ook het recht op toegang tot deze persoonsgegevens.
 • onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. U hebt het recht om ons te verzoeken onjuiste persoonsgegevens die wij over u bewaren te corrigeren, rekening houdend met de aard van de persoonsgegevens en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.
 • een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen. Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken in een draagbaar en bruikbaar formaat waarmee u de gegevens gemakkelijk kunt overdragen aan een andere entiteit – op voorwaarde dat dit technisch haalbaar is.
 • af te zien van de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op gerichte reclame, de verkoop van persoonsgegevens of profilering ter bevordering van besluiten die wettelijke of vergelijkbare significante gevolgen voor u hebben.
 • non-discriminatie. Wij zullen u niet discrimineren omdat u uw rechten krachtens de VCDPA uitoefent. Dit betekent dat wij onder andere geen goederen of diensten zullen weigeren, u een andere prijs in rekening zullen brengen of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten zullen leveren alleen omdat u uw privacyrechten als consument hebt uitgeoefend. Als u echter weigert om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken of ons vraagt om uw persoonsgegevens te wissen of de verkoop ervan stop te zetten, en die persoonsgegevens of verkoop is voor ons noodzakelijk om u goederen of diensten te leveren, is het mogelijk dat wij die transactie niet kunnen voltooien. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen wij u een andere prijs, tarief, niveau, kwaliteit of selectie van goederen of diensten aanbieden, inclusief het aanbieden van goederen of diensten zonder kosten, als u uw recht op opt-out hebt uitgeoefend, of als ons aanbod verband houdt met uw vrijwillige deelname aan een bonafide loyaliteits-, belonings-, premiumfuncties-, kortingen- of clubkaartprogramma.

Hoe uw rechten uitoefenen

Om de hierboven beschreven rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek bij ons indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in dit document.

Om op uw verzoek te kunnen reageren, moeten we weten wie u bent.

Wij zullen niet ingaan op een verzoek als wij uw identiteit niet met commercieel redelijke inspanningen kunnen verifiëren en dus niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens in ons bezit daadwerkelijk op u betrekking hebben. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken die redelijkerwijs nodig is om u en uw verzoek te verifiëren.

Voor het indienen van een consumentenverzoek hoeft u geen account bij ons aan te maken. We kunnen echter eisen dat u uw bestaande account gebruikt. Wij zullen alle persoonsgegevens die in verband met uw verzoek van u worden verzameld, uitsluitend gebruiken voor verificatiedoeleinden, zonder de persoonsgegevens verder bekend te maken, langer te bewaren dan nodig is voor verificatiedoeleinden of te gebruiken voor niet-verwante doeleinden.

Als u een volwassene bent, kunt u een verzoek indienen namens een minderjarige die onder uw ouderlijk gezag staat.

Hoe en wanneer wij uw verzoek moeten behandelen

Wij beantwoorden uw verzoek zonder onnodige vertraging, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst. Als we meer tijd nodig hebben, zullen we u uitleggen waarom en hoeveel meer tijd we nodig hebben. Houd er rekening mee dat het tot 90 dagen kan duren om aan uw verzoek te voldoen.

Indien wij uw verzoek afwijzen, zullen wij u de redenen voor onze afwijzing onverwijld, maar in alle gevallen en uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst van het verzoek, uiteenzetten. Het is uw recht om tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan door een verzoek in te dienen bij ons via de gegevens in dit document. Binnen 60 dagen na ontvangst van het beroep zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de maatregelen die al dan niet zijn genomen in reactie op het beroep, met inbegrip van een schriftelijke uitleg van de redenen voor de beslissingen. Als het beroep wordt afgewezen, kunt u een klacht indienen bij de procureur-generaal.

Wij brengen geen kosten in rekening voor het beantwoorden van uw verzoek, voor maximaal twee verzoeken per jaar. Indien uw verzoek duidelijk ongegrond, buitensporig of repetitief is, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren op het verzoek in te gaan. In beide gevallen zullen wij onze keuzes meedelen en de redenen daarvoor toelichten.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of via diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv, de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevenssubject

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Toezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine verzamelingen gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Tracker verwijst naar elke technologie – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, web beacons, embedded scripts, e-tags en fingerprinting – die het mogelijk maakt Gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door toegang tot of opslag van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Laatste update: 27 september 2021

iubenda host deze inhoud en verzamelt alleen de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verstrekking ervan.

Toon het vereenvoudigde privacybeleid

You are on the global website

Please note that not all products and services may be available in your country or region due to various legal and regulatory restrictions. To see content for you specific location, choos the relavant country of region below.

By clicking here you confirm that you work in healthcare.

.