De inhoud van deze pagina is niet van toepassing op de VS.

Cookiebeleid van www.exemfoam.com 

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën die deze Applicatie helpen de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Met dergelijke technologieën kan de Eigenaar informatie opvragen en opslaan (bijvoorbeeld door het gebruik van een Cookie) of bronnen gebruiken (bijvoorbeeld door het uitvoeren van een script) op het apparaat van een Gebruiker wanneer deze interactie heeft met deze Applicatie.

Gemakshalve worden al deze technologieën in dit document gedefinieerd als “Trackers” – tenzij er een reden is om een onderscheid te maken.
Hoewel cookies bijvoorbeeld zowel op web- als op mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onjuist zijn om over cookies te spreken in de context van mobiele apps, aangezien zij een browsergebaseerde Tracker zijn. Daarom wordt de term Cookies in dit document alleen gebruikt wanneer hij specifiek bedoeld is om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Voor sommige van de doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, kan ook de toestemming van de Gebruiker nodig zijn. Wanneer toestemming wordt gegeven, kan deze te allen tijde vrijelijk worden ingetrokken volgens de in dit document gegeven instructies.

Deze Applicatie maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (zogenaamde “first-party” Trackers) en Trackers die diensten van een derde partij mogelijk maken (zogenaamde “third-party” Trackers). Tenzij in dit document anders is bepaald, kunnen derde aanbieders toegang krijgen tot de door hen beheerde Trackers.
De geldigheids- en vervaltermijnen van Cookies en andere soortgelijke Trackers kunnen variëren afhankelijk van de door de Eigenaar of de desbetreffende aanbieder ingestelde levensduur. Sommige daarvan vervallen bij beëindiging van de browsersessie van de gebruiker.
In aanvulling op wat in de beschrijvingen binnen elk van de onderstaande categorieën is vermeld, kunnen Gebruikers preciezere en geactualiseerde informatie vinden over de levensduur en andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers – in het gekoppelde privacybeleid van de respectieve externe aanbieders of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Voor meer informatie over Californische consumenten en hun privacyrechten kunnen gebruikers het privacybeleid lezen.

Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze Applicatie en de levering van de Dienst

Deze Applicatie gebruikt zogenaamde “technische” Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Andere activiteiten waarbij trackers worden gebruikt

Meting

Deze Applicatie gebruikt Trackers om verkeer te meten en Gebruikersgedrag te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat het webverkeer te controleren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker te volgen.

HubSpot Analytics (HubSpot, Inc.)

HubSpot Analytics is een analysedienst van HubSpot, Inc.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker- en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

  • __hssc: 30 minuten
  • __hssrc: duur van de sessie
  • __hstc: 2 jaar
  • hubspotutk: 2 jaar
  • berichtenUtk: 2 jaar

De diensten in deze sectie stellen de Eigenaar in staat, door het gebruik van Trackers van derden, analyses in geanonimiseerde vorm te verzamelen en te beheren.

Google Analytics met geanonimiseerde IP (Google LLC)

Google Analytics is een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Applicatie te volgen en te onderzoeken, rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Deze integratie van Google Analytics anonimiseert uw IP-adres. Het werkt door het inkorten van IP-adressen van gebruikers binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google gestuurd en ingekort binnen de VS.

Verwerkte persoonsgegevens: Tracker- en gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – PrivacybeleidOpt Out.

Opslagduur:

  • AMP_TOKEN: 1 uur
  • _ga: 2 jaar
  • _gac*: 3 maanden
  • _gat: 1 minuut
  • _gid: 1 dag

Hoe voorkeuren te beheren en toestemming te geven of in te trekken

Er zijn verschillende manieren om Tracker-gerelateerde voorkeuren te beheren en om toestemming te geven en in te trekken, indien van toepassing:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te verhinderen.

Wanneer het gebruik van Trackers gebaseerd is op toestemming, kunnen Gebruikers bovendien deze toestemming verlenen of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiemelding of door deze voorkeuren dienovereenkomstig bij te werken via de relevante widget met toestemmingvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om, via relevante browser- of apparaatfuncties, eerder opgeslagen Trackers te wissen, met inbegrip van die welke worden gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de Gebruiker te onthouden.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te wissen.

Wat Trackers van derden betreft, kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de desbetreffende opt-out link (waar die is voorzien), door gebruik te maken van de middelen die in het privacybeleid van de derde zijn aangegeven, of door contact op te nemen met de derde.

Trackerinstellingen vinden

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld op de volgende adressen informatie vinden over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën Trackers die worden gebruikt op mobiele apps beheren door zich af te melden via de relevante apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen voor mobiele apparaten, of de tracking-instellingen in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en de relevante instelling opzoeken).

Gevolgen van het weigeren van toestemming

Het staat de gebruikers vrij al dan niet toestemming te verlenen. Merk echter op dat Trackers deze Applicatie helpen om een betere ervaring en geavanceerde functionaliteiten aan Gebruikers te bieden (in overeenstemming met de in dit document beschreven doeleinden). Zonder toestemming van de Gebruiker kan de Eigenaar daarom mogelijk geen gerelateerde functies aanbieden.

Eigenaar en gegevensbeheerder

ExEm Foam Inc.
424 Church Street
Suite 2000, kamer 2044
Nashville TN 37219

Contactpersoon eigenaar: contact@exem-foam.com

Aangezien het gebruik van Trackers van derden via deze Applicatie niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten alle specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, worden gebruikers vriendelijk verzocht het privacybeleid te raadplegen van de respectieve diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van traceertechnologieën worden Gebruikers aangemoedigd contact op te nemen met de Eigenaar indien zij nadere informatie wensen over het gebruik van dergelijke technologieën door deze Applicatie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in combinatie met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Applicatie (of via diensten van derden die in deze Applicatie worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Applicatie gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol resultaat, fout, enz.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem die door de Gebruiker worden gebruikt, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv.), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv, de tijd besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het gevolgde pad binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Applicatie gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Gegevenssubject

De natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Toezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die namens de verantwoordelijke voor de verwerking Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen betreffende de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Gegevensbeheerder is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Applicatie.

Deze toepassing

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze Applicatie wordt geleverd zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, hebben alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie betrekking op alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn trackers die bestaan uit kleine verzamelingen gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Tracker

Tracker verwijst naar elke technologie – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatoren, web beacons, embedded scripts, e-tags en fingerprinting – die het mogelijk maakt Gebruikers te volgen, bijvoorbeeld door toegang tot of opslag van informatie op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

Laatste update: 27 september 2021

iubenda host deze inhoud en verzamelt alleen de Persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verstrekking ervan.

Toon het volledige privacybeleid

You are on the global website

Please note that not all products and services may be available in your country or region due to various legal and regulatory restrictions. To see content for you specific location, choos the relavant country of region below.

By clicking here you confirm that you work in healthcare.

.